En   Esp  Vn

On March 20, 2013, we obtained the approval from USCIS and Initial Regional Center Designation under the Immigrant Investor Program.
Mẫu đơn chuẩn I-526
Mẫu đơn chuẩn I-526 được xem như là một hồ sơ mẫu, do Trung Tâm Vùng nộp cho tất cả các tài liệu liên quan của một dự án cùng với đơn I-924 để được Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận. Khi USCIS phê duyệt kế hoạch kinh doanh của dự án, báo cáo việc làm kinh doanh, các thoả thuận riêng và gửi thư phê duyệt cho Trung Tâm Vùng, dự án rõ ràng đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm, do đó các nhà đầu tư không cần phải lo lắng về việc tạo việc làm. Số lượng việc làm được tạo ra sẽ được công nhận. Trong quá trình phê duyệt I-526 của mỗi nhà đầu tư, trừ khi kế hoạch kinh doanh và các tài liệu quan trọng khác đã thay đổi, USCIS sẽ không còn xem xét hồ sơ dự án nữa, nhưng sẽ xem xét danh tính của các nhà đầu tư cá nhân và các tài liệu liên quan đến nguồn vốn.

Urban Houston Lenders, LLC.(Sold Out)
I-924 exemplar letter- Urban DFW Fund I LLC